آيين نامه آموزشي ضيافت:

١- هر يك از دوره ها مشتمل بر ١٦ ساعت كلاسي بوده و براي شركت كنندگان ٢ امتياز فرهنگي محسوب ميشود.

٢- ميزان ساعت حضور شركت كنندگان در هر يك از دوره ها، در گواهي مربوطه درج ميشود.

3- مسئوليت صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام بر عهده خود فرد بوده و گواهي پايان دوره نيز بر مبناي همين اطلاعات صادر ميگردد.

4- شرط تشكيل هر دوره، به حد نصاب رسيدن ظرفيت كلاس در ثبت نام اوليه ميباشد.

بررسی صحت اطلاعات

آیا دروس زیر را گذرانده اید؟

سطح /موضوع تاریخ تمدن اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی اخلاق علمی و حرفه ای اصول تعلیم و تربیت معرفت شناسی
سطح یک بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر
سطح دو

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

سطح سه

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

سطح چهار

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر

بلی خیر


ثبت دروس
ثبت سوالات
ورود به پنل کاربری